Κυριακή

Βήματα κατασκευής WebQuest


1)Επιλέγω το θέμα


2)Καθορίζω τους στόχους
( Ελέγχω τη συνάφεια των στόχων με το θέμα)


3)Διατυπώνω το διερευνητικό ερώτημα


4)Καθορίζω το σκοπό που θα έχουν οι μαθητές

(διασαφηνίζω τους ρόλους)

5)Σχεδιάζω την αξιολόγηση

6)Ετοιμάζω τη διαδικασία
Þ Ψάχνω για πηγές στο διαδίκτυο
Þ Εμπλουτίζω τις πηγές με δικά μου ή άλλα έντυπα κείμενα αν τα υπάρχοντα δεν είναι ικανοποιητικά


7)Ελέγχω την αισθητική παρουσίαση


8)Τελειώνω τις λεπτομέρειες
---------------------------------------------------------------
-----------------------

1. Επιλέγω το θέμα

To θέμα που επιλέγω πρέπει:
Þ Να είναι συνδεδεμένο με τους στόχους του αναλυτικού μας προγράμματος
Þ Να κάνει καλή χρήση του διαδικτύου
Þ Να απαιτεί χρήση λειτουργιών σκέψης πέραν της κατανόησης


2. Καθορίζω τους στόχους

Στο στάδιο αυτό καθορίζουμε τι αναμένουμε από τους μαθητές μας να μάθουν. Οι στόχοι αυτοί δεν πρέπει να είναι πάντα γνωσιολογικοί. Μπορεί το WebQuest να σχεδιάστηκε με σκοπό να αναπτύξει δεξιότητες όπως την εξαγωγή συμπερασμάτων , τη δημιουργικότητά τους , την καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος, τη λύση προβλήματος την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης κ.ά.


3. Διατυπώνω το διερευνητικό ερώτημα

Το διερευνητικό ερώτημα ποικίλει ανάλογα με το θέμα και το χρόνο στον οποίο αναμένουμε ότι θα απαντηθεί. Το διερευνητικό ερώτημα πρέπει:

Þ Να εγείρει το ενδιαφέρον των μαθητών
Þ Να έχει σχέση με τη ζωή τους
Þ Να είναι σύνθετο και να χρειάζεται κάποιας μορφής ανάλυση για να απαντηθεί

4. Καθορίζω το σκοπό της ομάδας

Ο τελικός σκοπός της ομάδας ποικίλει. Μπορεί να είναι :

Þ Να εκφράσουν αυτά που έμαθαν μέσα από κάποιο μέσο (ανακοίνωση παρουσίαση κ.ά)(π.χ. παρουσιάζω τις ερήμους)
Þ Να πάρουν πληροφορίες από διάφορες πηγές και να τις παρουσιάσουν σε μια κοινή μορφή (π.χ. βιβλίο συνταγών, ένα φανταστικό μουσείο με εκθέματα κ.ά )- επιλογή κατάλληλων πληροφοριών , οργάνωση
Þ Να λύσουν ένα μυστήριο: Οι μαθητές ανακαλύπτουν στοιχεία για να αποδείξουν ή να απορρίψουν τη λύση στο ερώτημα μυστηρίου
Þ Δημοσιογραφική αποστολή : Μας ενδιαφέρει η ακρίβεια στην παρουσίαση των γεγονότων, η χρήση δημοσιογραφικής γλώσσας και η διασταύρωση των πληροφοριών
Þ Σχεδιάζω κάτι: Οι μαθητές παίρνουν πληροφορίες για το θέμα τους και στη συνέχεια σχεδιάζουν ένα οδηγό π.χ τουριστικό οδηγό, οδηγός δικαιωμάτων του παιδιού, Σύμβουλος για επαγγελματική καριέρα, Πώς πρέπει να είναι το σπίτι σας για να είναι θερμό το χειμώνα και κρύο το καλοκαίρι κ.ά.
Þ Δημιουργικές εργασίες : Οι εργασίες αυτές δεν είναι πλήρως καθοδηγημένες. Αφήνουν περιθώρια επιλογής στους μαθητές. Μπορεί να είναι η δημιουργία μιας αφίσας, ενός θεατρικού, ενός ποιήματος κ.ο.κ.
Þ Επίμαχα θέματα: Πολλά θέματα είναι επίμαχα, π.χ. κλωνοποίηση κ.ά. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με πηγές που αντιτίθενται σε περιεχόμενο και αποφασίζουν για τη δική τους θέση
Þ Επιχειρηματολογία: Οι μαθητές διατυπώνουν τη θέση τους ακολουθώντας τους κανόνες της σωστής επιχειρηματολογίας για να πείσουν τους άλλους.
Þ Αναλυτικές διεργασίες: οι μαθητές αναλύουν τις πληροφορίες που βρήκαν για διάφορες οντότητες (π.χ. τρεις χώρες, ή δύο ζώα) και τις συγκρίνουν μεταξύ τους δημιουργώντας πίνακες , διαγράμματα κ.ά
Þ Αξιολόγηση: Οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν τα κριτήριά τους και να αξιολογήσουν κάτι π.χ. 4 πακέτα διακοπών, παρουσιάσεις μαθητών κ.ά
Þ Επιστημονικοί στόχοι: Οι μαθητές κάνουν υποθέσεις βάσει πληροφοριών που παίρνουν, ελέγχουν τι υποθέσεις τους από τις πηγές ή από πειράματα, καταλήγουν σε συμπεράσματα


5. Καθορίζω την αξιολόγηση

Þ Καθορίζω την αξιολόγηση κάνοντας ένα πίνακα με το τι αναμένω από τους μαθητές και πώς θα το αξιολογήσω
6. Ψάχνω για πηγές στο Διαδίκτυο
7)Ελέγχω την αισθητική παρουσίαση

8)Τελειώνω τις λεπτομέρειες....


το διάβασα

εδώ:
http://utopia.duth.gr/~asiskos/WebQuestSteps.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια: