Τρίτη

Τι αλλάζει στις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων - Βασικά σημεία του σχεδίου νόμου του υπουργείου Οικονομικών
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ


Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου ανταποκρίνεται στην ιστορική πρόκληση της στήριξης του ασφαλιστικού συστήματος με όρους ισότητας και δικαιοσύνης και εναρμονίζει το ισχύον σύστημα με τις απαιτήσεις του Μνημονίου Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής, που αποτελούν όρους εφαρμογής του Μηχανισμού Στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης (Ν. 3845/2010, ΦΕΚ Α'65). Το σχέδιο νόμου επιφέρει ριζικές αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα του Δημοσίου σε δύο βασικά σημεία:

Αφ' ενός το ενιαίο ασφαλιστικό καθεστώς, την επέκταση δηλαδή και στο δημόσιο τομέα των ρυθμίσεων του υπό κατάθεση ασφαλιστικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Αφ' ετέρου την εξίσωση ορίων ηλικίας μεταξύ ανδρών και γυναικών, σε συμμόρφωση με την απόφαση του ΔΕΚ που έκρινε ότι οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων αποτελούν παραβίαση της αρχής της ισότητας.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΕΝΙΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

1. Βασική πολιτική απόφαση της Κυβέρνησης είναι η κατεύθυνση της ενότητας του ασφαλιστικού συστήματος, προκειμένου να στηρίξει αποτελεσματικά το θεμέλιο λίθο του κοινωνικού μας κράτους. Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, επεκτείνονται και στο Δημόσιο τα οριζόμενα στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Έτσι, καθιερώνεται από 1-1-2015 και για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου βασική και αναλογική σύνταξη, οι οποίες χορηγούνται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που
ισχύουν για τους ασφαλισμένους στους άλλους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

2. Βελτιώνεται και για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου, ο υπολογισμός της σύνταξης τους με βάση τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.

3. Στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), θα υπάγονται από 1.1.2011 και οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου και ταυτόχρονα καταργούνται όλες οι Επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούν σήμερα στις νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), καθώς και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας

4. Επιμηκύνεται από 2 σε 5 έτη ο χρόνος διάρκειας του έγγαμου βίου, προκειμένου να δικαιωθεί σύνταξη ο επιζών σύζυγος αποβιώσαντος συνταξιούχου.

5. Επεκτείνονται τόσο στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους όσο και στους επιζώντες συζύγους που λαμβάνουν σύνταξη από το Δημόσιο και εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ή αυτοαπασχολούνται, οι περιορισμοί που ισχύουν, για όσους από αυτούς λαμβάνουν σύνταξη από τους άλλους ασφαλιστικούς φορείς. Για όσους από αυτούς εργάζονται στον Δημόσιο Τομέα, ισχύουν ήδη αυστηρότερες διατάξεις για τον περιορισμό της σύνταξης.

6. Καταργείται το δικαίωμα συνταξιοδότησης των άγαμων ενήλικων θυγατέρων με εξαίρεση τις ανίκανες και όσες σπουδάζουν, καθώς και το δικαίωμα συνταξιοδότησης των διαζευγμένων θυγατέρων και αυστηροποιούνται οι ήδη ισχύουσες διατάξεις που προβλέπουν περιορισμό του ποσού της σύνταξης λόγω αυξημένων εισοδημάτων.

7. Από 1-8-2010 θεσπίζεται και στο Δημόσιο Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων η οποία παρακρατείται από τις συντάξεις που υπερβαίνουν το ποσό των 1.400 ευρώ, με κλιμακούμενο συντελεστή από 3% εώς 9% ανάλογα με το ποσό της σύνταξης.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β': ΕΞΙΣΩΣΗ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τη με αριθμ. C-559/2007 απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, την οδηγία 54/2006 ΕΚ καθώς και τις επιστολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμ. 198237/2010 και D(2010)551-Α (2010)978, είμαστε υποχρεωμένοι να τροποποιήσουμε τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις ώστε να υπάρξει ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών, η οποία πρέπει να τύχει άμεσης εφαρμογής. Ειδικά με την δεύτερη επιστολή της 15ης/4/2010 της επιτρόπου κας Κθάίηα, διευκρινίζεται ότι η έναρξη της μεταβατικής περιόδου για την εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών, πρέπει να οριστεί το αργότερο η 01/01/2011, η εξίσωση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί την 31-12-2013 και το όριο αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 65° έτος ηλικίας.

Η βασική ρύθμιση συνίσταται στο ότι άνδρες και γυναίκες με ανήλικα παιδιά, οι οποίοι μέχρι 31-12-2010 έχουν όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, οι μεν άνδρες το 65° έτος, οι δε γυναίκες το 50°, εξισώνονται σταδιακά από 1-01-2011 εντός μεταβατικής περιόδου 3 ετών. Η σταδιακή εξίσωση αφορά τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης καθώς και το χρόνο υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ειδικότερα προβλέπεται τα ακόλουθα:

1. Εξομοιώνονται, ως προς τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος (25 έτη) άνδρες και γυναίκες υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί μέχρι 31-12-1982. Η εξίσωση αυτή θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, σε μία τριετία. Δηλ. η ισχύουσα σήμερα υπηρεσία 17 1/2 ετών για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των γυναικών που είναι παντρεμένες με παιδιά κ.λ.π. αυξάνεται στα 20 έτη για όσες συμπληρώνουν τα 17 1/2 έτη το 2011, σε 22 1/2 για όσες τα συμπληρώνουν το 2012 και σε 25 για όσες τα συμπληρώνουν το 2013.

2. Επίσης, με τις ίδιες διατάξεις αυξάνονται από 1-1-2011 και μετά, σταδιακά, σύμφωνα με τα ανωτέρω, από 20 σε 25 τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης
συνταξιοδοτικού δικαιώματος τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες που έχουν τρία παιδιά και άνω και καταργείται στην περίπτωση αυτή, η
πρόσθετη προϋπόθεση που ίσχυε για τους άνδρες, δηλ. να έχουν την επιμέλεια των παιδιών με δικαστική απόφαση ή να είναι χήροι.

3. Επέρχεται εξομοίωση των ανδρών και γυναικών στρατιωτικών ως προς τα έτη θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος (25 έτη), σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω.

4. Θεσπίζονται, σταδιακά, τα ακόλουθα όρια ηλικίας για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1ης Ιανουαρίου 1998 και μετά, ή προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1ης Ιανουαρίου 1983 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992.

- το 65° έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες που έχουν ανήλικο παιδί κατά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας. Η εξίσωση αυτή θα γίνει σταδιακά εντός τριετίας δηλ. για όσες γυναίκες συμπληρώσουν την 25ετία από 1-1-2011, το όριο ηλικίας των 50 ετών, που ισχύει σήμερα, αυξάνεται στο 55ό έτος της ηλικίας, για όσες συμπληρώσουν την 25ετία το έτος 2012 το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 60ό και για όσες συμπληρώνουν την 25ετία το έτος 2013 και μετά, το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 65° έτος.

- το 53ό έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες που έχουν ανίκανα παιδιά ή ανίκανο σύζυγο και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης (25ετία) το έτος 2011, το 56° έτος για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το 2012 και το 60ό έτος για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από το έτος 2013 και μετά.

- το 65° έτος για άνδρες και γυναίκες που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1-1-1998 και μετά ή έχουν διορισθεί από 1-1-1983 και μετά. Η εξίσωση αυτή θα γίνει σταδιακά σε βάθος τριετίας. Δηλ. για όσες γυναίκες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι την 31-12-2010 ισχύει το όριο ηλικίας των 60 ετών, το οποίο αυξάνεται στο 61° έτος για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2011, στο 63° έτος για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2012 και στο 65° έτος για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2013.

5. Εξομοιώνεται σταδιακά εντός τριετίας το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου που μπορούν να αποχωρήσουν από την Υπηρεσία πριν τη συμπλήρωση του ισχύοντος ορίου ηλικίας και να λάβουν μειωμένη σύνταξη. Δηλ. το ισχύον μέχρι 31-12-2010 όριο ηλικίας των γυναικών της περίπτωσης αυτής, αυξάνεται στο 56° το έτος 2011, στο 58° το 2012 και στο 60ό έτος το 2013.

6. Καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπουν ότι όσοι υπάλληλοι έχουν τρία και άνω παιδιά συνταξιοδοτούνται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

7. Ορίζεται ότι όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31-12-2010, δεν θίγονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού.
Για τα πρόσωπα αυτά, θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις που αφορούν τόσο τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης όσο και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

πηγή alfavita.gr

Παρασκευή

Ιστότοπος Υποστήριξης Επιμόρφωσης
Οι γυναίκες πιο ευάλωτες στο στρες από τους άνδρες


Αθήνα: Οι γυναίκες είναι δύο φορές πιο ευάλωτες στο στρες σε σχέση με τους άνδρες, καθώς έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία σε ορμονική ουσία που παράγεται σε περίοδο άγχους, σύμφωνα με νέα αμερικανική έρευνα, που δημοσιεύεται στο επιστημονικό έντυπο Molecular Psychiatry.

Η Δρ Ρίτα Βαλεντίνο του Νοσοκομείου Παίδων της Φιλαδέλφεια, με τη συμμετοχή των Ειρήνης Παραστατίδη και Χάρη Ισχυρόπουλου από το ίδιο νοσοκομείο, πιστεύουν ότι η μελέτη τους παρέχει μια βιολογική εξήγηση γιατί οι γυναίκες είναι πιθανότερο να υποφέρουν από κατάθλιψη και αγχώδεις διαταραχές σε σχέση με τους άνδρες.

Η μελέτη βασίστηκε σε έρευνες σε πειραματόζωα (αρουραίους), αλλά οι ερευνητές θεωρούν ότι τα πορίσματά τους έχουν ισχύ γενικότερα για τα θηλαστικά, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων, αν και κάτι τέτοιο θα πρέπει να επιβεβαιωθεί, όπως είπαν, με νέες έρευνες αποκλειστικά σε ανθρώπους.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι θηλυκοί εγκέφαλοι είναι πιο ευαίσθητοι ακόμα και στα πολύ χαμηλά επίπεδα της ορμόνης CRF (παράγων απελευθέρωσης κορτικοτροπίνης), που εκκρίνεται στις στιγμές του άγχους. Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι οι γυναίκες έχουν υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης, μετα-τραυματικού στρες και άλλων αγχωτικών διαταραχών σε σχέση με τους άνδρες, αλλά κανείς επιστήμων ως τώρα δεν έχει καταφέρει να ερμηνεύσει πειστικά το φαινόμενο.

Η νέα μελέτη υποχρέωσε τα πειραματόζωα να κολυμπήσουν, κάτι που τους αύξησε το στρες και, όπως διαπιστώθηκε, οι νευρώνες στον εγκέφαλο των θηλυκών υπήρξαν πολύ πιο ευαίσθητοι στην αύξηση της ορμόνης CRF.

Τα αρσενικά εξάλλου διαπιστώθηκε ότι μπορούσαν να προσαρμοστούν καλύτερα στην αγχωτική κατάσταση που υποβλήθηκαν, με το να είναι λιγότερο ευαίσθητα στην αύξηση της συγκεκριμένης ορμόνης και κατάφερναν έτσι να είναι λιγότερο ευάλωτα στο άγχος που προκαλούν οι αλλαγές στο περιβάλλον.

Σύμφωνα με τη Δρ Βαλεντίνο, υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί που παίζουν επίσης ρόλο στις αγχωτικές αντιδράσεις των ανθρώπων, όμως έχει επιβεβαιωθεί ότι η ρύθμιση της ορμόνης CRF εμφανίζει διαταραχή στα άτομα με ψυχιατρικά προβλήματα.

Η ερευνήτρια δήλωσε ότι οι φαρμακευτικές εταιρίες θα πρέπει να υπόψη τους τη νέα έρευνα και να εξετάσουν την δυνατότητα ανάπτυξης φαρμάκων που αναστέλλουν την παραγωγή CRF, ώστε να βοηθήσουν στην θεραπεία της κατάθλιψης, ιδίως στις γυναίκες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τρίτη

Ολοκληρώθηκε η ανάγνωση του γονιδιώματος του ποντικιού

Οι επιστήμονες ολοκλήρωσαν την ανάγνωση της αλληλουχίας του γονιδιώματος του ποντικιού μετά από μια μακρόχρονη προσπάθεια, που κράτησε δέκα χρόνια. Έτσι το ποντίκι γίνεται το δεύτερο θηλαστικό, μετά τον άνθρωπο, του οποίου διαβάζεται ο πλήρης γενετικός κώδικας.

Το ταπεινό ποντίκι αποτελεί το βασικό «εργαλείο» για τα πειράματα των επιστημόνων στα εργαστήρια όλου του κόσμου και έτσι αναμένεται ότι το «ξεδίπλωμα» του «βιβλίου των γονιδίων» του θα βοηθήσει, μεταξύ άλλων, στην μάχη καταπολέμησης πολλών ανθρώπινων ασθενειών, καθώς ο γενετικός κώδικας του είναι κατά περίπου 75% ίδιος με τον ανθρώπινο.

Η δημοσίευση της σχετικής επιστημονικής εργασίας έγινε από διεθνή ερευνητική ομάδα (με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, του ελληνικής καταγωγής επιστήμονα Κωνσταντίνου Ποταμούση του πανεπιστημίου του Ουισκόνσιν-Μάντισον) στο βιολογικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης PLoS Biology, σύμφωνα με το BBC.

Η γενετική αλληλουχία που διαβάστηκε, αποτελεί το πλήρες περιεχόμενο του γενετικού υλικού στον πυρήνα του κυττάρου ενός ποντικιού. Μέχρι στιγμής, εκτός από τον άνθρωπο και το ποντίκι, που ολοκληρώθηκε η αποτύπωση του γονιδιώματός τους, έχουν δημοσιοποιηθεί σε γενικές γραμμές, αλλά όχι πλήρως, τα γονιδιώματα του σκύλου, του χιμπατζή, του αρουραίου, της γάτας, του πιθήκου μακάκου και του πλατύποδα.

Περισσότερο από κάθε άλλο ζώο, το ποντίκι έχει χρησιμοποιηθεί για να κατανοηθεί η εμφάνιση και εξέλιξη των ανθρώπινων ασθενειών. Χάρη στις μελέτες σε ποντίκια, έχουν γίνει αρκετές πρόοδοι στη θεραπεία του καρκίνου, του διαβήτη, των καρδιοπαθειών και πολλών άλλων ασθενειών.

Οι ερευνητές μπόρεσαν να εντοπίσουν πάνω από 20.000 γονίδια που κωδικοποιούν τις πρωτεϊνες του ποντικιού. Περίπου 5.000 γονίδια του ποντικιού εμφανίστηκαν αφού οι πρόγονοι του ανθρώπου και του ποντικιού τράβηξαν τους δικούς τους ξεχωριστούς εξελικτικούς δρόμους, συνεπώς αυτά τα γονίδια υπάρχουν μόνο στα ποντίκια.

Η ανάγνωση του γονιδιώματος του ποντικιού άρχισε το 1999 και μια πρώτη δημοσίευση τμήματος του γονιδιώματος έγινε το 2002. Το κόστος της ερευνητικής προσπάθειας, που ανέλαβαν κυρίως ερευνητικά κέντρα στις ΗΠΑ και τη Βρετανία, υπολογίζεται ότι ξεπέρασε τα 100 εκατ. δολπηγή
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Δευτέρα

07/06/2010 Συμπλήρωση αναφορών Επιμορφούμενου & Επιμορφωτή (Φόρμα 3 και 4)

Με την ολοκλήρωση της υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων Β’ Επιπέδου και σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης σχετικά με τα έντυπα σχεδιασμού, τεκμηρίωσης και απολογισμού της επιμόρφωσης και της «εφαρμογής στην τάξη(βλέπε εδώ), καλούνται οι επιμορφούμενοι και οι επιμορφωτές κάθε προγράμματος (με χρήση των κωδικών τους) να συμπληρώσουν το τρίτο και τέταρτο έντυπο, αντίστοιχα: «Αναφορά επιμορφούμενου σχετικά με την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης/ εφαρμογής στην τάξη» (Φόρμα 3) και «Συνολική Αναφορά επιμορφωτή σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος και της πρακτικής άσκησης/ εφαρμογής στην τάξη».Μπορείτε να δείτε τη μορφή των εντύπων πατώντας εδώ.

Σημειώνεται ότι η Φόρμα 3, η οποία περιλαμβάνει απολογιστικά στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης ενός επιμορφούμενου, αποτελεί στοιχείο τεκμηρίωσης της επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος από τον επιμορφούμενο, αναφορικά με το σκέλος της «εφαρμογής στην τάξη».

Η συμπλήρωση και υποβολή γίνεται μέσω http://ifigeneia.cti.gr/mis/index.jsp (επιλογή: Συμπλήρωση φορμών -> Φόρμα 3 ή Φόρμα 4)

Τα συμπληρωμένα έντυπα θα πρέπει να έχουν υποβληθεί / κατατεθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα του έργου,

*
ΦΟΡΜΑ 3: το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2010, από τον/τους επιμορφωτή/ες του προγράμματος (με χρήση των κωδικών του), σε συνεννόηση με επιμορφούμενους του προγράμματος, οι οποίοι θα τα την έχουν συμπληρώσει.
*
ΦΟΡΜΑ 4: το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2010, από τον Συντονιστή του προγράμματος (με χρήση των κωδικών του), σε συνεννόηση με τον/ τους επιμορφωτή/ές του προγράμματος.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την κατάθεση διατίθενται ηλεκτρονικά στο MIS πάνω στις ίδιες τις φόρμες (επιλογή: Οδηγίες Συμπλήρωσης).

Πέμπτη

Πηγή ζωής και πρωτεΐνης

Όπως το γάλα, έτσι και το αβγό είναι εξαιρετική πηγή πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας, πολύ φιλική και αξιοποιήσιμη από τον οργανισμό. Tο αβγό προσφέρει, επίσης, σημαντικές ποσότητες απαραίτητων βιταμινών (B2-B12, E), μεταλλικών στοιχείων (σίδηρος, φώσφορος), ιχνοστοιχείων (ψευδάργυρος) και το πολυτιμότατο κατά την αναπαραγωγή των κυττάρων φυλλικό οξύ.


H ποσότητα του λευκώματος ?θεωρείται «τσιμέντο» του οργανισμού? που εμπεριέχεται σε 6 ασπράδια αβγών είναι ίσης (ποσοτικής) αξίας με μία μερίδα μπριζόλα (φιλέτο μόσχου). Ποιοτικά, όμως, οι πρωτεΐνες (λεύκωμα) του αβγού είναι ανώτερες και απαλλαγμένες χοληστερίνης.

Tο πρόβλημα με το αβγό είναι ο κρόκος του, νόστιμος και «βλαβερός» λόγω των λιπαρών του. O κρόκος μάς δίνει τις 60 θερμίδες περίπου από τις 80 ενός μεσαίου μεγέθους αβγού, αλλά και το 60% (!) περίπου της ημερήσιας ολικής επιτρεπόμενης ποσότητας χοληστερίνης στον φυσιολογικό ενήλικα.

Παλαιότερα, ο κρόκος ήταν απαγορευμένη τροφή. Πρόσφατα, διαπιστώθηκε ότι περίπου το 50% των λιπαρών του δεν ήταν «ανθυγιεινά» κορεσμένα λιπαρά, γεγονός που επέτρεψε την άρση της απαγόρευσης. Eπιτρέπεται έκτοτε στους υγιείς ενήλικες η κατανάλωση 2-3 κρόκων την εβδομάδα.

Eπίσης, διίστανται οι γνώμες μεταξύ των παιδιάτρων για την εβδομαδιαία ποσότητα που μπορεί να απολαύσει ένα παιδί. Παρά ταύτα, το καλό λεύκωμα του κρόκου, οι βιταμίνες, το φυλλικό οξύ καθώς και ο ευαπορρόφητος σίδηρος είναι τα ισχυρά διατροφικά πλεονεκτήματά του, σε περιόδους όπου η ταχεία παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων από τον οργανισμό είναι απαραίτητες (π.χ. παιδική ηλικία και κύηση).

O ανθρώπινος οργανισμός είναι δέσμιος των πρωτεϊνών ?σε ποσότητα και κυρίως σε ποιότητα? της τροφής του. Aιτία η αδυναμία του να συνθέσει 8 αμινοξέα που καλούνται «απαραίτητα». Aυτά υποχρεούται να τα πάρει αυτούσια από τις τροφές του σχεδόν καθημερινά, όπως μερικές βιταμίνες. Aυτός είναι ο λόγος που η «ποικιλία» της τροφής είναι ο σημαντικότερος διατροφικός κανόνας.

Oι φυτικές πρωτεΐνες, για παράδειγμα, δεν εξασφαλίζουν αυτήν την ποιοτική επάρκεια. Aντίθετα, οι ζωικές αξιοποιούνται σε υψηλότερο ποσοστό ?και συγκεκριμένα του αβγού στο 100%.

H κατανάλωση ωμού αβγού δεν συνιστάται πλέον. Σε κάθε περίπτωση, το καλά βρασμένο αβγό είναι ασφαλέστερο. Tο πρόβλημα προκλήθηκε από τη διασπορά ενός μικροβίου, της σαλμονέλας, και την ανθεκτικότητα που ανέπτυξε ακόμη και στα πλέον ισχυρά αντιβιοτικά.

H σαλμονέλα προκαλεί γαστρεντερικά προβλήματα και έχει τη δύναμη να «διαπερνά» το άρρηκτο κέλυφος του αβγού, μέσα από τους πόρους του. Kάθε αβγό σήμερα πρέπει να θεωρείται «ύποπτο» και να πλένεται σχολαστικά προτού μπει στο ψυγείο, ενώ θα πρέπει να πλένονται τα χέρια μας και ο πάγκος μετά την επαφή με ένα ωμό αβγό. H σαλμονέλωση είναι πάθηση άλλοτε θορυβώδης, άλλοτε χρόνια και ύπουλη. Πάντοτε θεραπεύεται, αλλά απαιτεί παρατεταμένη θεραπεία.

Οι βιταμίνες, το φυλλικό οξύ και ο σίδηρος είναι τα ισχυρά διατροφικά οφέλη του κρόκου, που είναι πολύ απαραίτητα για το χτίσιμο του παιδικού οργανισμού.

Διατροφικές πληροφορίες

1 αβγό μεγάλου μεγέθους περιέχει:

Θερμίδες 75 kcal
Πρωτεΐνες 6 gr
Yδατάνθρακες 1 gr
Λιπαρά 5 gr
Kορεσμένα λιπαρά 2 gr
Xoληστερίνη 425 mg
3 ασπράδια αβγού περιέχoυν:

Θερμίδες 50 kcal
Πρωτεΐνες 11 gr
Yδατάνθρακες 1 gr
Λιπαρά 0 gr
Kορεσμένα λιπαρά 0 gr
Xoληστερίνη 0 mg


Dr ΣTEΦANOΣ KAPAΓIANNOΠOYΛOΣ

στο ΕΘΝΟΣ

Ιστοσελίδα για ζωγραφική


Ζωγραφική για παιδιά

http://www.003022710.net/color/index.htm

Μια ιστοσελίδα για παιδιά


όμορφα παιχνίδια για παιδιά

http://www.fema.gov/kids/games1.htm

Τρίτη

Επιμόρφωση 150.000 εκπκών ανακοίνωσε η υπ. Παιδείας


Eκατόν πενήντα χιλιάδες εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα συμμετάσχουν μέχρι το Δεκέμβριο του 2013, στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης για το Νέο Σχολείο, ανακοίνωσε σήμερα η υπ. Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου.

Φυσικό αντικείμενο του προγράμματος επιμόρφωσης αποτελεί η παιδαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των δημοσίων σχολείων της χώρας (περίπου 150.000 άτομα, σε δύο φάσεις Α΄ και Β΄) μέχρι το Δεκέμβριο του 2013.
Η επιμόρφωση απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως των τεχνολογικών μέσων και δεξιοτήτων που διαθέτουν.
Ειδικότερα η υπ. Παιδείας έκανε τις ακόλουθες ανακοινώσεις:

Το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού στην σχολική καθημερινότητα και αξιοποιεί μεθοδολογίες της εκπαίδευσης ενηλίκων και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Σχεδιάζεται με βάση την έως τώρα εμπειρία από την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χώρα μας, τα πορίσματα σχετικών επιστημονικών ερευνών και τη διεθνή εμπειρία, ενώ ο σχεδιασμός του θα ολοκληρωθεί με τα αποτελέσματα της ανοιχτής διαβούλευσης που ξεκινάει.
Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευτικοί είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες καλούνται με δημόσια και ανοιχτή πρόσκληση μέσω του διαδικτύου να αποστείλουν σχέδια Καλών Πρακτικών που ενδεχομένως χρησιμοποίησαν ή χρησιμοποιούν στην σχολική μονάδα όπου εργάζονται.
Οι καλύτερες των «καλών πρακτικών» θα αποτελέσουν μέρος του ηλεκτρονικού ή/και έντυπου επιμορφωτικού υλικού του επιμορφωτικού προγράμματος, με επώνυμη αναφορά στο/στους δημιουργό/ους τους.
Για το σκοπό αυτό η διεύθυνση http://www.epimorfosi.edu.gr/ φιλοδοξεί να αποτελέσει την ενιαία πύλη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.
πηγή: esos.gr