Κυριακή

Παρουσίαση του CentenniaΚατασκευάστρια Εταιρία : Centennia Software
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία - Γυμνάσιο και Λύκειο
Ανάδοχοι Φορείς για τον εξελληνισμό / προσαρμογή: MLS Πληροφορική AE
Στάδιο υλοποίησης έργου εξελληνισμού : Ολοκλήρωση εξελληνισμού και προσαρμογής.
Χρόνος αποστολής του στα Σχολικά Εργαστήρια : Σεπτέμβριος 2004
Web site : http://www.mls.gr/centennia


Περιγραφή

Ο Ιστορικός Άτλαντας «Centennia» είναι ένας οδηγός στην ιστορία της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής κατά την δεύτερη χιλιετία μ. Χ. Βασισμένος σε μια πλούσια ακολουθία χαρτών, παρουσιάζει, μέσα από 9.000 αλλαγές συνόρων την ιστορική διαδρομή όλων των αυτοκρατοριών, βασιλείων και εθνικών κρατών των προαναφερθέντων περιοχών. Μπορεί να αποτελέσει ένα ενδιαφέρον εργαλείο προς χρήση των μαθητών της Β΄ και Γ’ τάξης Γυμνασίου και όλων των τάξεων του Λυκείου, εφόσον καλύπτει την διδακτέα ύλη των τάξεων αυτών. Προσφέρει αρκετές επιλογές, που βοηθούν τον χρήστη να επεξεργαστεί την πληροφορία με διάφορους τρόπους. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε αρκετές γλώσσες και αποτελεί διδακτικό υλικό σε πολλά Αμερικανικά και Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, ενώ είναι ένας από τους γνωστότερους και εγκυρότερους Ιστορικούς Άτλαντες, όπως μαρτυρείται από την μνημόνευση του σε πολλές βάσεις δεδομένων του Διαδικτύου. Ο Ιστορικός Άτλαντας «Centennia» μπορεί να δημιουργήσει καινούργιες προοπτικές στον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας στο ελληνικό σχολείο, να θέσει τις βάσεις ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα στην αφομοίωση της ιστορικής γνώσης και να κεντρίσει τους μαθητές να διερευνήσουν μόνοι τους το πεδίο που καλύπτει η εφαρμογή, εκμεταλλευόμενοι την δυναμική δόμηση της και τον αλληλεπιδραστικό της χαρακτήρα.


Παιδαγωγικό πλαίσιο -Συνοδευτικά εγχειρίδια


Το εναλλακτικό πρόγραμμα διδασκαλίας με τη βοήθεια του CD-ROM έρχεται να προτείνει στον καθηγητή, που διδάσκει ιστορία ένα διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης του μαθήματος.


Πιο αναλυτικά το βιβλίο καθηγητή:
Περιέχει συγκεκριμένες οδηγίες και καθοδηγητικούς άξονες για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Ο ρόλος του καθηγητή, κι από τη φύση του προγράμματος δεν μπορεί να είναι μόνο ρόλος πομπού, αλλά ρόλος καθοδηγητικός. Γι΄ αυτό πρέπει ο ίδιος πρώτα να κατανοήσει το πώς θα εκμεταλλευτεί όσο το δυνατόν καλύτερα το πρόγραμμα, χωρίς να είναι απαραίτητο να εμμείνει μόνο στα προτεινόμενα φύλλα δραστηριότητας. Το βιβλίο λοιπόν, δίνει στον καθηγητή παραδείγματα καθοδηγητικών ερωτήσεων, υποβολής προτάσεων και παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών.


Οι γενικοί διδακτικοί στόχοι που τίθενται για τις δραστηριότητες είναι:


* Η ενθάρρυνση για αυτενέργεια των μαθητών, προς αναζήτηση ιστορικών πληροφοριών μέσω του λογισμικού.
* Η κατανόηση της έννοιας του χρόνου και των αλλαγών που συντελούνται μέσα στο ιστορικό γίγνεσθαι.
* Η όξυνση της κρίσης μέσα από τη σύγκριση των ιστορικών περιόδων βάσει των χαρτών, που ανοίγουν στην οθόνη.
* Η σύνδεση γεγονότων, προσώπων και χρονολογιών σε σχέση και αναφορά με τους χάρτες.
* Η εξακρίβωση της πολυπλοκότητας των ιστορικών εξελίξεων και αλληλεπιδράσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.
* Η κατανόηση της σημαντικότητας της παρουσίας του ελληνισμού στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.


Σε κάθε φύλλο δραστηριότητας προτάσσονται το παιδαγωγικό πλαίσιο κάθε δραστηριότητας, το σημείο εκείνο του αναλυτικού προγράμματος στο οποίο εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί, σε ποια βαθμίδα και σε ποια τάξη θεωρείται προσφορότερο να διδαχθεί, καθώς και ειδικοί διδακτικοί στόχοι που έχει καθεμιά από τις δραστηριότητες αυτές. Τέλος δίνονται οι απαντήσεις στις δραστηριότητες.


Αντίστοιχα, το βιβλίο του μαθητή, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται και ως βιβλιοτετράδιο, είναι πολύ πιο απλό, καθώς μετά από μια εισαγωγή και τις πρακτικές οδηγίες για την καλύτερη αξιοποίηση του προγράμματος, παρουσιάζει με τρόπο κατανοητό στους μαθητές τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που τους προκαλεί να εκτελέσουν, μέσα από την οπτικοποίηση των ιστορικών εξελίξεων που συντελέστηκαν στην Ευρώπη από το 1000 μ.Χ. έως σήμερα.


Τα παραπάνω βιβλία (Μαθητή και Καθηγητή) καθώς και το Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού, που συνοδεύουν το εξελληνισμένο λογισμικό, είναι επιπλέον διαθέσιμα και σε εκτυπώσιμη μορφή μέσα στο cd του λογισμικού.

πηγή


Παρασκευή

"Hotpotatoes 6.2"


Γενικά
Το HotPotatoes είναι ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού με το οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε ασκήσεις διαφόρων μορφών για χρήση είτε μέσω internet είτε μέσω υπολογιστή. Στην πραγματικότητα είναι java scripts που δημιουργούνται με έναν ιδιαίτερα φιλικό τρόπο.
Το πρόγραμμα διατίθεται ελεύθερα για μη εμπορικούς εκπαιδευτικούς σκοπούς και με την προϋπόθεση οι ασκήσεις που δημιουργούνται με αυτό να είναι ελεύθερα διαθέσιμες στο διαδίκτυο (περισσότερα γι' αυτό το ζήτημα στην παρακάτω διεύθυνση).
http://hotpot.uvic.ca/

Αρχικά θα πρέπει να κατεβάσετε το πρόγραμμα HotPotatoes 6.2 από τη διεύθυνση
http://hotpot.uvic.ca/index.htm#downloadsΤο Hotpotatoes αποτελείται από 5 επιμέρους προγράμματα:
JQUIZ (σύντομη απάντηση)
παράδειγμα
JMIX (μπερδεμένη πρόταση)
παράδειγμα
JCROSS (σταυρόλεξο)
παράδειγμα
JMATCH (αντιστοίχιση)
παράδειγμα
JCLOZE (συμπλήρωση κενών)

παράδειγμα

Παιδαγωγική αξία - Διδακτική χρήση

Οι αξία των προγραμμάτων του Hotpotatoes βρίσκεται κυρίως στη δυνατότητα που δίνεται στον εκπαιδευτικό να φτιάξει εύκολα πολλά και διαφορετικά είδη ασκήσεων με τη μορφή ιστοσελίδων (html).
Στη συνέχεια οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ασκήσεις είτε μέσα στο σχολικό εργαστήριο (εφόσον αποθηκευτούν στο τοπικό δίκτυο) είτε με σύνδεση στο διαδίκτυο (εφόσον αποθηκευτούν σε διακομιστή ιστοσελίδων π.χ στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο).
Εφόσον οι ασκήσεις συνδυαστούν κατάλληλα με το μάθημα και γίνει εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του προγράμματος για ανατροφοδότηση (feedback), τότε μπορούμε να μιλάμε για ένα αξιόλογο εργαλείο στα χέρια του κάθε εκπαιδευτικού, που δε θα περιοριστεί σε μια απλή μηχανή αξιολόγησης της διδασκαλίας.
Hotpotatoes 6.2

Σύντομος οδηγός

Μετά την εγκατάσταση θα δημιουργηθεί ο φάκελος του Hotpotatoes στον οποίο περιέχονται τα εικονίδια των 5 προγραμμάτων.
Διαλέγουμε το πρόγραμμα που μας ενδιαφέρει. Καλό είναι να κάνουμε μια μικρή προεργασία που θα αφορά στην εμφάνιση των ασκήσεών μας πριν προχωρήσουμε στην κατασκευή.
Σε όλα τα προγράμματα υπάρχει το κουμπί Options (Επιλογές). Επιλέγουμε Options > Configure output ή το εικονίδιο .
Στις καρτέλες που εμφανίζονται γράφουμε τα μηνύματα που θέλουμε να εμφανίζονται.
Πώς γίνεται αυτό;
Titles/instructions: Γράφουμε στα πλαίσια τον τίτλο της άσκησης και τις οδηγίες.
Prompts/feedback: Μηνύματα σχετικά με το αν είναι σωστή η απάντηση, το σκορ κλπ)
Buttons: Κουμπιά και διεύθυνση σελίδας όταν πατιέται το κουμπί "αρχή" ή "επόμενο" - εξ ορισμού είναι index.htm, αν θέλετε να έχετε επιστροφή σε συγκεκριμένες σελίδες, αλλάξτε τη διεύθυνση - σε περίπτωση που η σελίδα επιστροφής δεν είναι η αρχική και μάλιστα βρίσκεται σε υποφάκελο γράφουμε ../mypage.htm
Appearance Αλλάζεις χρώματα, γραμματοσειρές κλπ
Timer Εισάγει χρονόμετρο κλπ
Other: Επιλογές σχετικά με τον αριθμό των ασκήσεων ανά σελίδα, το ανακάτεμα των ερωτήσεων κάθε φορά που φορτώνει η σελίδα ..
CGI (αποστολή απαντήσεων και αποτελεσμάτων μέσω e-mail
Σημ: Μπορεί να υπάρχουν μικροαλλαγές μεταξύ των προγραμμάτων.
Μόλις τελειώσετε μ' αυτά αποθηκεύστε σε κάποια θέση το αρχείο με τις ρυθμίσεις. Την επόμενη φορά που θα φτιάξετε τέτοια άσκηση θα υπάρχουν αυτές οι ρυθμίσεις. Σημειώστε ότι τη διαδικασία αυτή πρέπει να την κάνουμε και για τα 5 προγράμματα και κάθε φορά θα δημιουργείται ένα ξεχωριστό αρχείο ρυθμίσεων. Πάντως ορισμένες ρυθμίσεις που είναι κοινές σε μερικά προγράμματα δεν είναι ανάγκη να τις πληκτρολογήσετε ξανά.
Μπορείτε να φτιάξετε μια ολόκληρη σειρά ασκήσεων, χρησιμοποιώντας όποια προγράμματα θέλετε, στις οποίες οι μαθητές θα μετακινούνται με τα μενού που βρίσκονται στο πάνω και κάτω μέρος της κάθε ιστοσελίδας....

....η συνέχεια  εδώ

Πέμπτη

12/01/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Γίνεται γνωστό στους επιμορφωτές Β' επιπέδου ότι δημοσιεύθηκε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη βαθμολόγηση «ηλεκτρονικών γραπτών» επιμορφούμενων στο πλαίσιο των δοκιμασιών πιστοποίησης των Πράξεων με γενικό τίτλο «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» που είναι ενταγμένες στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2007- 2013 η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου και είναι ευρύτερα γνωστή ως έργο επιμόρφωσης Β' επιπέδου.

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη εδώ.