Παρασκευή

Λειτουργία των Σχολείων για το σχολικό έτος 2010-2011


Φ3/967/103528/Γ1/24-08-2010

ΘΕΜΑ : Λειτουργία των Σχολείων για το σχολικό έτος 2010-2011

Κάθε αλλαγή και καινοτομία στην εκπαίδευση, προκειμένου να είναι αποτελεσματική, χρειάζεται να γίνει κατανοητή, κατά προτεραιότητα στο επίπεδο της σχολικής μονάδας, ως προς τις μεταβλητές και τις προεκτάσεις της.

Η σχολική μονάδα, αντανακλώντας τις κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές μεταβλητές της κοινωνίας, αποτελεί το φορέα διαμόρφωσης και άσκησης της εκπαιδευτικής πολιτικής σε μια σχέση διαρκούς αλληλεπίδρασης και αναστοχασμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας και πράξης.

Το Υπ. ΠΔΒΜΘ αναφέρεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με όρους πληρότητας, συνοχής, συνέχειας, διάρκειας, απολογισμού και θέτει στο κέντρο της εκπαιδευτικής του πολιτικής, τη σχολική μονάδα που σχεδιάζει, προγραμματίζει, εμπλουτίζει τα αναλυτικά της προγράμματα, αξιολογεί, κάνει απολογισμό, καινοτομεί και παρεμβαίνει δημιουργικά στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής και στην κριτική υποδοχή και υποστήριξη της αλλαγής και της καινοτομίας στην εκπαίδευση.

Με απώτερο στόχο μια αποτελεσματική ποιοτική αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε μια σύγχρονη πραγματικότητα, δίνονται με την Εγκύκλιο αυτή οδηγίες για την καλή λειτουργία των σχολικών μονάδων, στο πλαίσιο των αρχών της αξιοποίησης όλων των παραγόντων που τη συνδιαμορφώνουν.

Έναρξη σχολικού έτους 2010-2011

Το Υπ. ΠΔΒΜΘ, στο πλαίσιο των παραπάνω και προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, μεριμνεί ώστε τα μαθήματα να ξεκινήσουν απρόσκοπτα από την πρώτη μέρα του διδακτικού έτους.

Σύμφωνα με τη με αριθμ. Φ.12/668/67296/Γ1/10-6-2010 Εγκύκλιο του Υπ. ΠΔΒΜΘ, με θέμα: «προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου 2010-2011», δόθηκαν οδηγίες, ώστε ο προγραμματισμός του σχολικού έτους 2010-2011 να ξεκινήσει άμεσα τόσο στο επίπεδο των κεντρικών υπηρεσιών του Υπ. ΠΔΒΜΘ, όσο και στο επίπεδο των περιφερειακών υπηρεσιών και των σχολικών μονάδων.

Μ’ αυτή τη συλλογιστική, με την έναρξη του σχολικού έτους 2010-2011, στο επίπεδο κάθε σχολικής μονάδας και κατά την πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων - που για τη φετινή χρονιά είναι η 13η Σεπτεμβρίου - γίνεται ο καθιερωμένος Αγιασμός και στη συνέχεια διανέμονται στους μαθητές τα διδακτικά βιβλία. Ακολουθούν οδηγίες για θέματα που αφορούν στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου και από την επόμενη μέρα λειτουργίας του, εφαρμόζεται το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, τόσο για το δημοτικό όσο και για το νηπιαγωγείο, το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη με αριθμ. Φ.12/668/67296/Γ1/10-6-2010 Εγκύκλιο του Υπ. ΠΔΒΜΘ, με θέμα: «προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου 2010-2011».

Δημοτικά σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)

Η σημερινή ελληνική κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα, δημιούργησε την αναγκαιότητα διαφοροποίησης στη δομή και στη λειτουργία του σχολείου, αποσκοπώντας έτσι στην ενεργοποίηση των παραγόντων της κοινωνικοποίησης του μαθητή, μέσα στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον που καλείται αυτός να ζήσει.

Το σχολείο, ένα από τα σημαντικότερα περιβάλλοντα κοινωνικοποίησης του νέου ανθρώπου οφείλει να ανταποκριθεί στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή με τρόπο ώστε, στο πλαίσιο των καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιεί, να προχωρήσει ποιοτικά αναβαθμισμένο μέσα στη σύγχρονη διεθνή και ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Στο πλαίσιο μιας αποτελεσματικής, από κάθε πλευρά, αναβάθμισης του δημοτικού σχολείου, το ολοήμερο σχολείο που θεσμοθετήθηκε με το Νόμο 2525/97, μεταβάλλεται σταδιακά σε σχολείο με ΕΑΕΠ με απώτερο στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, μέσα από την ενίσχυση, κατά κύριο λόγο, του δημοκρατικού χαρακτήρα της καθημερινής διδακτικής – παιδαγωγικής ενέργειας, την άμβλυνση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων στην κατεύθυνση των ίσων ευκαιριών και γενικότερα την ενίσχυση της ολιστικής προσέγγισης της γνώσης και την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του κάθε μαθητή.

Μ’ αυτή τη συλλογιστική, ξεκινάει η εφαρμογή του από το σχολικό έτος 2010-2011 σε 800 δημοτικά σχολεία της χώρας.

Το ολοήμερο πρόγραμμα διαμορφώνεται από το σύλλογο των διδασκόντων, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου και σε συνεργασία με τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο, οποίος συμβάλλει στην καλύτερη δυνατή σύνθεση και οργάνωση του προγράμματος.

Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η αυτονομία της σχολικής μονάδας καθώς ισχυροποιείται η άποψη εκπαιδευτικών και μαθητών μέσα από τον αυτόνομο προγραμματισμό σε επίπεδο σχολείου ανάλογα με την εκάστοτε εκπαιδευτική περίσταση.

Βασικός στόχος του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι ο περιορισμός των περισσότερων απογευματινών δραστηριοτήτων των μαθητών σε χώρους εκτός σχολείου.

Με την έννοια αυτή, σύμφωνα με τη Φ.3/609/60745/Γ1/28-5-2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 804, τ.Β΄) με θέμα: «ορισμός 800 δημοτικών σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα», ορίστηκαν 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία ενιαίου αναμορφωμένου προγράμματος, ενώ με τη Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 (ΦΕΚ 804, τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση καθορίστηκε το αναμορφωμένο διδακτικό ωράριο και ωρολόγιο πρόγραμμα των 800 ολοήμερων δημοτικών σχολείων τα οποία θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2010-2011 με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Με τη Φ.12/652/63838/Γ1/3-6-2010 Εγκύκλιο δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων με ΕΑΕΠ, ενώ με τη Φ.3/724/71442/Γ1/18-6-2010 (ΦΕΚ 1048, τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε η με αριθμ. Φ.3/609/60745/Γ1/28-5-2010(ΦΕΚ 804, τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση.

Σύμφωνα με τη με αριθμ. Φ.12/763/73704/Γ1/23-6-2010 Εγκύκλιο, η εφαρμογή των προαναφερομένων Αποφάσεων και Εγκυκλίων του Υπ. ΠΔΒΜΘ για τα σχολεία με ΕΑΕΠ, είναι υποχρεωτική.

Διδασκαλία - Πρόγραμμα Σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων στα σχολεία με ΕΑΕΠ

Σύμφωνα με τη με αριθμ. Φ.12/879/88413/Γ1/20-7-2010 (ΦΕΚ 1139/28-7-2010, τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Διδασκαλία- πρόγραμμα σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων που θα εισαχθούν στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία που θα λειτουργήσουν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)- επανεξέταση & επικαιροποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και οδηγιών για τα διδακτικά αντικείμενα του ολοήμερου προγράμματος» δίνονται οδηγίες για το Πρόγραμμα Σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων που θα διδαχθούν στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία που θα λειτουργήσουν με ΕΑΕΠ .

Διδασκαλία Δεύτερης Ξένης γλώσσας

Σύμφωνα με την παρ. 3 της με αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 (ΦΕΚ 804, τ. Β΄) Υπουργικής Απόφασης: στα σχολεία που θα εφαρμοστεί το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, καθώς και σε όσα σχολεία διδάσκεται η δεύτερη ξένη γλώσσα, ορίζεται ο ελάχιστος αριθμός των 8 μαθητών για τη δημιουργία τμημάτων διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες.

Σε απομονωμένα σχολεία καθώς και εκεί που επικρατούν ειδικές κοινωνικές και εκπαιδευτικές συνθήκες και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου και έγκριση του Διευθυντή Π.Ε., μπορούν να λειτουργούν τμήματα δεύτερης ξένης γλώσσας με 5 μαθητές.

Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω θα τηρηθούν χωρίς καμία παρέκκλιση και την ευθύνη για την τήρησή τους θα έχει τόσο ο Δ/ντής Εκπ/σης, όσο και ο Δ/ντής του σχολείου.

Η δημιουργία τμημάτων κάτω από τον προβλεπόμενο αριθμό, δηλαδή οκτώ (8), θα γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με βάση την παραπάνω Υπουργική Απόφαση.

Για την αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό και στη δεύτερη ξένη γλώσσα λαμβάνεται υπόψη η με αριθμ. Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006 (ΦΕΚ 1507/2006, τ. Β΄) Κ.Υ.Α.

Η αξιολόγηση της δεύτερης ξένης γλώσσας σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τη με αριθμ. Φ.52/121/14903/Γ1/9-2-2010 Εγκύκλιο του Υπ. ΠΔΒΜΘ.

Για την οργάνωση της διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας ισχύουν όσα αναφέρονται στη με αριθμ. Φ.52/557/57185/Γ1/18-5-2010 Εγκύκλιο του Υπ. ΠΔΒΜΘ και συγκεκριμένα οι παρ. 7, 9, και 10.

Κατ’ οίκον εργασίες

Το ζήτημα των κατ΄ οίκον εργασιών διασαφηνίζεται με τις με αριθμ. Φ12/428/85241/Γ1/18-8-2003 και Φ.12/342/35602/Γ1/9-5-2005 Εγκυκλίους του Υπ.ΠΔΒΜΘ με θέμα: «κατ’ οίκον εργασίες».

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι κατά τις επισκέψεις στα σχολεία ευθύνης τους, ενημερώνονται και δίνουν τις κατάλληλες οδηγίες στους εκπαιδευτικούς των σχολείων για τις κατ’ οίκον εργασίες, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αποφεύγεται το πλήθος των εργασιών, οι οποίες δε συμβάλλουν στην ποιοτική πρόσληψη της γνώσης, στην ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης και σίγουρα δεν υποβοηθούν τον μαθητή στην οικοδόμηση τόσο των κατώτερων (γνώση, κατανόηση, εφαρμογή) όσο και των ανώτερων (ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση) βαθμίδων της γνωστικής ταξινομίας.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι οι φωτοτυπημένες εργασίες πρέπει να αποφεύγονται δεδομένου ότι αυτές δε συμβάλλουν στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης, στην εμβάθυνση και κριτική διερεύνηση των γνωστικών πληροφοριών και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη κριτικής- δημιουργικής σκέψης που αποτελεί και το ζητούμενο της διδακτικής διαδικασίας.

Μαθητικά θέματα
Αξιολόγηση μαθητών – επανάληψη τάξης στο δημοτικό σχολείο

Για την αξιολόγηση των μαθητών και την επανάληψη τάξης στο δημοτικό σχολείο ισχύουν όσα προβλέπονται από τα Π.Δ. 8/1995 (ΦΕΚ 3Α) & Π.Δ. 121/1995 (ΦΕΚ 75Α), καθώς και από τη με αριθμ. Φ.7/228/Γ1/1561/15-11-1996 Εγκύκλιο του Υπ.ΠΔΒΜΘ, όπως συμπληρώθηκε με τα εδάφια β και γ της παρ. 5 της με αριθμ. Φ.3/716/Γ1/825/27-7-1998 Εγκυκλίου του Υπ. ΠΔΒΜΘ.

Για την αξιολόγηση της 2ης ξένης γλώσσας (Γαλλικής& Γερμανικής) στις Ε΄ & Στ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου ισχύουν όσα αναφέρονται στη με αριθμ. πρωτ. Φ.52/1588/152164/Γ1/25-11-2008 Εγκύκλιο του Υπ. ΠΔΒΜΘ.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση επανάληψης τάξης μαθητή, θα πρέπει να τηρούνται όλα όσα προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία (ενημέρωση του οικείου Σχολικού Συμβούλου, πλήρης και συνεχής ενημέρωση και συνεργασία με τους Γονείς του μαθητή).

Επιλογή Σημαιοφόρων

Για την επιλογή σημαιοφόρων και παραστατών ισχύουν όσα προβλέπονται από την παρ. 11 του άρθρου 13, του Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161Α) και τις με αριθμ. Γ1/219/13-3-2001 (ΦΕΚ 277Β) και Φ.10/84/Γ1/480/21-6-2001 (ΦΕΚ 863Β) Υπουργικές Αποφάσεις, καθώς και τη με αρ.πρωτ. Φ.10/114/28276/Γ1/12-3-2009 Εγκύκλιο του Υπ. ΠΔΒΜΘ.

Εκπρόθεσμες εγγραφές- επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο

Με τις παρ. 2 α & 2 β και 13 & 14 του άρθρου 7, του Π.Δ. 201/98, ΦΕΚ 161 (τ. Α΄) και με την παρ. 7 του άρθρου 7, του Π.Δ. 200/98, ΦΕΚ 161 (τ. Α΄) ρυθμίζονται θέματα εκπρόθεσμων εγγραφών στα δημοτικά σχολεία, καθώς και η επανάληψη φοίτησης νηπίων στο νηπιαγωγείο.

Εγγραφή και φοίτηση Ρομά

Για την εγγραφή και φοίτηση των Ρομά μαθητών ισχύουν η με αριθμ. Φ.4/155/Γ1/1237/11-9-96, (ΦΕΚ 893, τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση και οι με αρ.πρωτ.116184/Γ1/10-9-2008 και Φ.3/960/102679/Γ1/20-8-2010 Εγκύκλιοι του Υπ. ΠΔΒΜΘ.

Σχολικά διδακτήρια

Οι σχολικές μονάδες για την εύρυθμη λειτουργία τους είναι απαραίτητο πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους να έχουν ρυθμίσει θέματα που αφορούν στην κτηριακή τους υποδομή και τον υλικοτεχνικό τους εξοπλισμό σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Μεταφορά μαθητών

Για τη μεταφορά μαθητών ισχύει η με αριθμ. ΙΒ/6071/26-8-1998 (ΦΕΚ 932, τ. Β΄) ΚΥΑ.

Διδακτικές επισκέψεις- Εκδρομές

Στις παρ. 3, του άρθρου 13, του Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161 τ. Α΄) αναφέρονται οι προϋποθέσεις και οι όροι για την πραγματοποίηση εκδρομών και διδακτικών επισκέψεων στα δημοτικά σχολεία.

Με την παρ. 3, του άρθρου 11 του Π.Δ. 200/98, (ΦΕΚ 161 τ. Α΄) ρυθμίζονται οι διδακτικές επισκέψεις στα νηπιαγωγεία.

Για τις μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών με διανυκτέρευση στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, ισχύουν όσα προβλέπονται από την με αριθμ. 107632/Γ7/2-10-2003 (ΦΕΚ 1477Β) Υπουργική Απόφαση, καθώς και από τις με αρ.πρωτ.126807/14-11-2003, 4115/Γ7/23-1-2004 & 17485/Γ7/17-2-2004 Εγκυκλίους του Υπ.ΠΔΒΜΘ.

Για τις επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων που πραγματοποιούν τα δημοτικά σχολεία, ισχύουν όσα αναφέρονται στη με αριθμ. 36590/Γ2/30-3-2010 (ΦΕΚ 428, τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση καθώς και στη με αριθμ. Φ.12/245/56263/Γ1/17-5-2010 Εγκύκλιο του Υπ. ΠΔΒΜΘ.

Ασφάλεια μαθητών

Οι θύρες εισόδου-εξόδου στο χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του με ευθύνη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη με αριθμ, 2368/Γ2/9-1-2007 Εγκύκλιο του Υπ.ΠΔΒΜΘ.

Με αυτόν τον τρόπο διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών και αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του.

Άσκηση παιδαγωγικού ελέγχου

Η παρ. 8, του άρθρου 13, του Π.Δ 201/98 (ΦΕΚ 161, τ. Α΄) αναφέρεται σε θέματα άσκησης παιδαγωγικού ελέγχου στους μαθητές του δημοτικού σχολείου

Επισημαίνεται ρητά ότι οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται.

Απουσίες μαθητών

Η φοίτηση των μαθητών καταγράφεται σε καθημερινή βάση από τον εκπαιδευτικό της τάξης, (ΠΔ 201/98, άρθρο 11, παρ. 2, εδαφ. α) στο πλαίσιο της επικοινωνίας σχολείου - οικογένειας.

Σε περίπτωση αδικαιολόγητων απουσιών μαθητών, ακολουθούνται όσα προβλέπονται στο ΠΔ 201/98, (άρθρο 11, παρ. 2, εδαφ. α και β).

Χρήση κινητών τηλεφώνων

Για τη χρήση κινητών τηλεφώνων μέσα στο χώρο του σχολείου ισχύει η με αριθμ. 132328/Γ2/7-12-2006 Απόφαση του Υπ.ΠΔΒΜΘ.

Ενημέρωση μαθητών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων, προσκλήσεων, κ.α

Το περιεχόμενο ανακοινώσεων, προσκλήσεων καθώς και κάθε εκπαιδευτικού υλικού, έντυπου και ηλεκτρονικού, το οποίο προέρχεται από διάφορους οργανισμούς, οργανώσεις, φορείς ή ιδιώτες, δεν ανακοινώνεται στους μαθητές χωρίς τη σχετική έγκριση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπ. ΠΔΒΜΘ, σύμφωνα με τη με αριθμ, 144456/Γ2/20-12-2005 Εγκύκλιο του Υπ. ΠΔΒΜΘ.

Άδειες εισόδου στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία

Διεξαγωγή ερευνών, προγραμμάτων, δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων, καθώς και πρακτικών ασκήσεων φοιτητών και σπουδαστών, πραγματοποιούνται στις σχολικές μονάδες μόνο μετά από την έγκριση των αρμόδιων Δ/νσεων του Υπ.ΠΔΒΜΘ, σύμφωνα με τη με αριθμ. 49181/Γ2/18-5-2005 Εγκύκλιο του Υπ. ΠΔΒΜΘ.

Για την εύρυθμη διεξαγωγή όλων των παραπάνω, δίνεται η σύμφωνη γνώμη των Σχολικών Συμβούλων, των Δ/ντών Εκπαίδευσης, του Δ/ντή του σχολείου, του Συλλόγου διδασκόντων και όπου απαιτείται και σύμφωνη γνώμη των γονέων των μαθητών και νηπίων.

Στις περιπτώσεις διεξαγωγής των πρακτικών ασκήσεων φοιτητών, οι εκπαιδευτικοί κάθε τάξης παρευρίσκονται υποχρεωτικά μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και είναι υπεύθυνοι για όλη την εκπαιδευτική διαδικασία και την ασφάλεια των μαθητών.

Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δε δίνονται στοιχεία των μαθητών σε πρόσωπο ή φορέα. Υπεύθυνος στην περίπτωση αυτή καθίσταται ο Δ/ντής του Σχολείου.

Για την παρουσία ειδικών επιστημόνων, καλλιτεχνών, κ.λ.π. στα σχολεία, στα πλαίσια της σχολικής ζωής και του πολιτισμού, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 4, του άρθρου 13 του ΠΔ 201/98.

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών Π.Τ.Δ.Ε και Τ.Ε.Α.Π.Η πραγματοποιείται σε σχολεία που είναι ορισμένα με Υπουργικές Αποφάσεις.

Στην περίπτωση αιτημάτων για ορισμό επιπλέον σχολείων, το αντίστοιχο Τμήμα του Πανεπιστημίου υποβάλλει το αίτημά του στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπ. ΠΔΒΜΘ προκειμένου να εκδοθεί Υπουργική Απόφαση.

Αιτήματα τα οποία προέρχονται από εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σχετικά με την πραγματοποίηση ρεπορτάζ, ταινιών κλπ σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, υποβάλλονται στην Δ/νση Σπουδών Π.Ε του Υπ.ΠΔΒΜΘ.

Στην περίπτωση που χορηγείται από το Υπ. ΠΔΒΜΘ η σχετική άδεια, η όλη διαδικασία της καταγραφής από τα Μ.Μ.Ε οριοθετείται από τους κανόνες δεοντολογίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Πρωινή Προσευχή – ανάρτηση σημαίας

Σύμφωνα με το ΠΔ 201/98 (ΦΕΚ 161 τ.Α΄- άρθρο 13, παρ. 5, εδάφ. α και β και παρ. 10, εδαφ. δ.) σας επισημαίνουμε ότι:

Α. Πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή προσευχή των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού στο προαύλιο του σχολείου με ευθύνη των εκπαιδευτικών που εφημερεύουν. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών η προσευχή πραγματοποιείται στην αίθουσα κάθε τάξης. Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν υποχρεωτικά στην πρωινή προσευχή και στον εκκλησιασμό και επιβλέπουν τα τμήματά τους. Οι ετερόδοξοι μαθητές παρευρίσκονται με το τμήμα που ανήκουν στο χώρο της συγκέντρωσης χωρίς να συμμετέχουν στην προσευχή, τηρώντας απόλυτη ησυχία, σεβόμενοι τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους που προσεύχονται.

Β. Επίσημη ανάρτηση της σημαίας γίνεται :
α. Την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα (από το σχολείο της πρωινής βάρδιας)
β. Τις εθνικές επετείους και τις τοπικές εθνικές εορτές
γ. Όταν κρίνεται απαραίτητο από το Σύλλογο Διδασκόντων ή ορίζεται από τις αρμόδιες αρχές.

Επιτήρηση μαθητών
α. Δημοτικό σχολείο
Για τα θέματα της επιτήρησης των μαθητών τηρούνται χωρίς καμία παρέκκλιση όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Π.Δ 201/98 (ΦΕΚ 161, τ. Α΄), στην παράγραφο 18 του άρθρου 36 της με αριθμ.Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002, (ΦΕΚ 1340, τ. Β΄) Υπουργικής Απόφασης, στη με αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006,(ΦΕΚ1139,τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση και στη με αριθμ. Φ.350/12/59201/Δ1/7-5-2008 Εγκύκλιο του Υπ.ΠΔΒΜΘ.
Ο αριθμός των εφημερευόντων εκπαιδευτικών καθορίζεται σε σχέση με το χώρο επιτήρησης με πρόταση του Δ/ντή και απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.
Αντίγραφο του πρακτικού του συλλόγου διδασκόντων με τα ονόματα των εφημερευόντων, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους αναρτάται στο γραφείο του Δ/ντή και των εκπαιδευτικών.
Για την επιτήρηση των μαθητών μέσα στην τάξη ευθύνεται ο εκπαιδευτικός που διδάσκει τη συγκεκριμένη ώρα, (ΠΔ 201/98, άρθρο 13, παρ.2, εδαφ.θ).

β. Νηπιαγωγείο
Για την επιτήρηση των νηπίων ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Π.Δ 200/98 (ΦΕΚ 161, τ. Α΄), καθώς και στο άρθρο 39 της με αριθμ.Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002, (ΦΕΚ 1340, τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης.

Συνεδριάσεις Συλλόγου διδασκόντων- παιδαγωγικές συναντήσεις- έλεγχος προόδου - συνεργασία με τους γονείς

Δημοτικό σχολείο

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 11 και στην παρ. 1 του άρθρου 13 του Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161, τ. Α΄), καθώς και στα άρθρα 37,38 και 39 της Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340, τ. Β΄) Υπουργικής Απόφασης.

Νηπιαγωγείο

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 9 και στην παρ. 1 του άρθρου 11 του Π.Δ. 200/98 (161, τ. Α΄), καθώς και στα άρθρα 37,38 και 39 της Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340, τ. Β΄) Υπουργικής Απόφασης.

Εφαρμογή ωραρίου σε περιπτώσεις απουσίας εκπαιδευτικού

Σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού, εφαρμόζεται το άρθρο 36, παρ. 25 της Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-02, (ΦΕΚ 1340 τ. Β) Υπουργικής Απόφασης, το άρθρο 29, παρ. 8 της ιδίας Υπουργικής Απόφασης, καθώς και το άρθρο 13, παρ. 8, του Νόμου 1566/85.

Το ωράριο αποχώρησης των μαθητών από το σχολείο δε διαφοροποιείται από το προβλεπόμενο, όπως αυτό ορίζεται στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας, σε περίπτωση έκτακτης απουσίας εκπαιδευτικού οποιασδήποτε ειδικότητας.

Σε κάθε περίπτωση να καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να αποφεύγεται η διάσπαση τμήματος σε άλλες τάξεις, όταν ο εκπαιδευτικός του τμήματος αυτού απουσιάζει.

Τονίζεται ότι οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων οφείλουν να λαμβάνουν τα προσφορότερα μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού.

Ενισχυτική διδασκαλία
Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Σκοπός των Προγραμμάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι η στήριξη των μαθητών, ιδιαίτερα των μικρών τάξεων, που παρουσιάζουν ελλείψεις και που δεν έχουν κατακτήσει ικανοποιητικά τους μηχανισμούς ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικού υπολογισμού.

Για την ενισχυτική διδασκαλία εφαρμόζεται ό,τι αναφέρεται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 462/91.

α. «Ενισχυτική διδασκαλία» είναι η παρακολούθηση από το μαθητή ιδιαίτερου προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών, όταν κρίνεται από τους διδάσκοντες ότι χρειάζεται επιπλέον διδακτική βοήθεια.

β. Κατά προτεραιότητα παρέχονται προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές των τάξεων Α΄ και Β΄, που δεν κατέκτησαν τους βασικούς μηχανισμού ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικού υπολογισμού.

Για τις προϋποθέσεις λειτουργίας των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας ισχύει το Π.Δ. 462/91 (ΦΕΚ 171, τ. Α΄).

Ημερολόγιο σχολικής ζωής

Από τους Δ/ντές και Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων τηρείται το ημερολόγιο σχολικής ζωής, όπως ορίζεται από το άρθρο 6 του ΠΔ 201/98, και το άρθρο 6 του ΠΔ 200/98.

Απώλεια τίτλων σπουδών

Για την έκδοση αποδεικτικών απολύσεως ή πιστοποιητικών σπουδών, εξαιτίας της απώλειας αντίστοιχων «τίτλων» σπουδών ισχύει η με αριθμ. 116153/Γ2/17-10-2007 Εγκύκλιος του Υπ. ΠΔΒΜΘ.

Συνεργασία Στελεχών - Επιμορφωτικές συναντήσεις- Εκθέσεις απολογισμού

Aυτονόητη είναι η συνεργασία μεταξύ των στελεχών της εκπαίδευσης για όλα τα θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Με την έννοια αυτή, απαραίτητη είναι η πραγματοποίηση συναντήσεων μεταξύ των Σχολικών Συμβούλων, των Δ/ντών Εκπ/σης και των Προϊσταμένων των Γραφείων Π.Ε για το σχεδιασμό και την οργάνωση των επιμέρους θεμάτων των σχολικών μονάδων.

Στη συνέχεια, τα παραπάνω στελέχη της εκπαίδευσης πραγματοποιούν συναντήσεις με τους Δ/ντές των σχολείων, με τους οποίους συνεργάζονται στο πλαίσιο της παροχής ενημέρωσης, οδηγιών και κατευθύνσεων.

Οι συναντήσεις αυτές επαναλαμβάνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Σύμφωνα με την παρ. 3 των άρθρων 14 του ΠΔ 201/98 και 12 του ΠΔ 200/98, οι Σχολικοί Σύμβουλοι, κατά το χρονικό διάστημα από 2 έως 9 Σεπτεμβρίου, διοργανώνουν και πραγματοποιούν συσκέψεις και σεμινάρια με τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς τους με σκοπό την παροχή ενημέρωσης, την επικαιροποίηση και αναβάθμιση της παιδαγωγικής και διδακτικής πράξης.

Η συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών, στις επιμορφωτικές αυτές συναντήσεις, είναι υποχρεωτική.

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι διοργανώνουν ειδικά επιμορφωτικά σεμινάρια για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, στην αρχή κάθε σχολικού έτους με απώτερο στόχο τη διευκόλυνση του έργου τους που μόλις ξεκινά.

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι οφείλουν να επισκέπτονται τακτικά και καθ΄ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους τα σχολεία ευθύνης τους, τόσο του πρωινού όσο και του ολοήμερου προγράμματος, ώστε να παρακολουθούν τον αρχικό προγραμματισμό, να ενημερώνονται για το εκπαιδευτικό έργο, να παρεμβαίνουν διαμορφωτικά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, να συζητούν με τους εκπαιδευτικούς τις αναγκαίες αναπροσαρμογές και να δίνουν τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις.

Οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης συντάσσουν συνολική έκθεση του εκπαιδευτικού έργου της Περιφέρειάς τους, στο τέλος κάθε διδακτικού έτους και την υποβάλλουν στην Δ/νση Σπουδών Π.Ε. του Υπ. ΠΔΒΜΘ, προκειμένου το Υπουργείο να έχει σαφή εικόνα λειτουργίας των Σχολείων της χώρας και να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος.

Αντιμετώπιση επιμέρους θεμάτων

Κάθε θέμα που προκύπτει, του οποίου ο τρόπος αντιμετώπισης δεν προβλέπεται από τις Εγκυκλίους, ή από τις διατάξεις των Νόμων, των Π.Δ, των Υπουργικών Αποφάσεων, κλπ, θα επιλύεται σε επίπεδο συνεργασίας με τα αρμόδια Περιφερειακά Στελέχη της Εκπαίδευσης και όχι με απευθείας επικοινωνία με το Υπ. ΠΔΒΜΘ, οι Υπηρεσίες του οποίου δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες κάθε σχολικής μονάδας.


από το ΥΠΒΔΜΘ


Ελληνική Πύλη Παιδείας


2 σχόλια:

Βανέσσα είπε...

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!!!

epimorfosi είπε...

ευχαριστώ Βανέσσα
καλή αρχή!!